โครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยรูปแบบ Active Learning

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา

วีดิทัศน์บรรยายความรู้ ตามสูตร 5 ชั่วโมง

วีดิทัศน์กลวิธีการสอน

Play Video

แนะนำสถานที่ในจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวอรดา พิสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ
Play Video

เลขยกกำลัง

นางสาวอัญรัตน์ ก่อแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ
Play Video

Amazing Shopping

นางสาวนุชนาถ พวงพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านยางทะเล จังหวัดบุรีรัมย์
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ
Play Video

ตัวกลางของแสง

นายสุพจน์ ไชยลือชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนออนุบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ
Play Video

เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์บุรีรัมย์

นางสาวเยาวภา เกิดโชค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ
Play Video

ระบบประสาทและสมอง

นางสาวจันทิมา ศรีด้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางทะเล จังหวัดบุรีรัมย์
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ

ประมวลรูปภาพกิจกรรม

จุดที่ 1 โรงเรียนผดุงนารี

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ(ระยะที่ 1)สำนักงานคณ […]

จุดที่ 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1) สำนักงาน […]

จุดที่ 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1) สำนักงาน […]

จุดที่ 4 โรงเรียนวารินชำราบ และในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)สำนักงานค […]