โรงเรียนต้นแบบ

จุดที่ชื่อโรงเรียนจังหวัดผู้ร่วมโครงการระยะที่ 1ผู้ร่วมโครงการระยะที่ 2เว็บไซต์
1โรงเรียนผดุงนารีมหาสารคามแสดงแสดงเยี่ยมชม
2โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์มหาสารคามแสดงแสดงเยี่ยมชม
3โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามมหาสารคามแสดงแสดงเยี่ยมชม
4โรงเรียนวารินชำราบอุบลราชธานีแสดงแสดงเยี่ยมชม
5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีอุบลราชธานีแสดงแสดงเยี่ยมชม
6โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีอุบลราชธานีแสดงแสดงเยี่ยมชม
7โรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานีแสดงแสดงเยี่ยมชม
8โรงเรียนปทุมพิทยาคมอุบลราชธานีแสดงแสดงเยี่ยมชม
9โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมอุบลราชธานีแสดงแสดงเยี่ยมชม
10โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมบุรีรัมย์แสดงแสดงเยี่ยมชม
11โรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมบุรีรัมย์แสดงแสดงเยี่ยมชม
12โรงเรียนอนุบาลแคนดงบุรีรัมย์แสดงแสดงเยี่ยมชม
13โรงเรียนประสาทวิทยาคารสุรินทร์แสดงแสดงเยี่ยมชม
14โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์แสดงแสดงเยี่ยมชม
15โรงเรียนบ้านตระแสงสุรินทร์แสดงแสดงเยี่ยมชม
16โรงเรียนเลิงนกทายโสธรแสดงแสดงเยี่ยมชม
17โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมยโสธรแสดงแสดงเยี่ยมชม
18โรงเรียนอนุบาลยโสธรยโสธรแสดงแสดงเยี่ยมชม
19โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาชัยภูมิแสดงแสดงเยี่ยมชม
20โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิชัยภูมิแสดงแสดงเยี่ยมชม
21โรงเรียนภูเขียวชัยภูมิแสดงแสดงเยี่ยมชม
22โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร้อยเอ็ดแสดงแสดงเยี่ยมชม
23โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแสดงแสดงเยี่ยมชม
24โรงเรียนจตุรคามพัฒนาร้อยเอ็ดแสดงแสดงเยี่ยมชม
25โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษแสดงแสดงเยี่ยมชม
26โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษศรีสะเกษแสดงแสดงเยี่ยมชม
27โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ศรีสะเกษแสดงแสดงเยี่ยมชม
28โรงเรียนปทุมราชวงศา อำนาจเจริญแสดงแสดงเยี่ยมชม
29โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญแสดงแสดงเยี่ยมชม
30โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญแสดงแสดงเยี่ยมชม