จุดที่ 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 10  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วันที่  24-25 เมษายน พ.ศ.
2566

สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค
                               และดร.จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม บุรีรัมย์

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

คณะผู้นิเทศ ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี และ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์