จุดที่ 11 โรงเรียนประโคนชัยวิทยาคม

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 1โรงเรียนประโคนชัยวิทยาคม

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วันที่  24-25 เมษายน พ.ศ.
2566

สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

 

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
                               และอาจารย์เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ จังหวัดชัยภูมิ  มหาสารคาม บุรีรัมย์

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2566

สถานที่จัด โรงเรียนประโคนชัยวิทยาคม อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

คณะผู้นิเทศ :  ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี และ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด  

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  19 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด  โรงเรียนประโคนชัยวิทยาคม
อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์