จุดที่ 12 โรงเรียนอนุบาลแคนดง+โรงเรียนในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 1โรงเรียนอนุบาลแคนดงและโรงเรียนในเครือ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
วันที่  24-25 เมษายน พ.ศ.
2566

สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแคนดง  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา ดร.ธรรมธัช บาศรี และดร.เพิ่มพูล ร่มศรี

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 3  จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ  2566

สถานที่จัด โรงเรียนอนุบาลแคนดง ตำบลแคน อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะผู้นิเทศ : ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี และ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  18 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ  โรงเรียนอนุบาลแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์