จุดที่ 13 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 13 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

วันที่  26-27 เมษายน พ.ศ.2566

สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

 

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี  อาจารย์ภาณุพล โสมูล  และดร.อาทิตย์ญา โพธิ์สวย 

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 3  จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

คณะผู้นิเทศ    ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา และดร.ธรรมธัช บาศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(
ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์