จุดที่ 14 โรงเรียนสุรวิทยาคาร

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 14 โรงเรียนสุรวิทยาคาร

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ.2566

สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม อาจารย์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ และอาจารย์เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล 

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ
(
ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC)
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

วันที่
13
มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนสุรวิทยาคาร
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

คณะผู้นิเทศ   ดร.ลานนิพนธ์ เกษลาและดร.ธรรมธัช
บาศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด  โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์