จุดที่ 15 โรงเรียนบ้านตระแสง

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ
Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ระยะเวลา
2 วัน

จุดที่ 15
โรงเรียนบ้านตระแสง

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 1

วันที่ 26-27
เมษายน
.. 2566

สถานที่จัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 1
อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา ดร.เกษร ทองแสน และดร.เพิ่มพูล ร่มศรี  

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
สายที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
คณะผู้นิเทศ  ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา และดร.ธรรมธัช บาศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน
วันที่  23 กันยายน พ.ศ. 2566
สถานที่ถ่ายทำ   โรงเรียนบ้านตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์