จุดที่ 16 โรงเรียนเลิงนกทา + โรงเรียนในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ
(ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

จุดที่ 16
โรงเรียนเลิงนกทาและโรงเรียนในเครือ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2566 

สถานที่จัด 
ห้องประชุมโรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดร.อธิคุณ
สินธนาปัญญา

และอาจารย์ภาณุพล โสมูล

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
สายที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานที่จัด โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร
คณะผู้นิเทศ ดร.เกษร ทองแสน และ ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน
วันที่  14 กันยายน พ.ศ. 2566
สถานที่ถ่ายทำ  โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร