จุดที่ 17 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม + โรงเรียนในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
จุดที่ 17 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมและโรงเรียนในเครือ
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร
วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2566 
สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ดร.วิรัตน์ แก้วสุด และอาจารย์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ 

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ

วันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด ห้องประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

คณะผู้นิเทศ ดร.เกษร ทองแสน และดร.เพิ่มพูล ร่มศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่
14 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร