จุดที่ 18 โรงเรียนอนุบาลยโสธร + โรงเรียนในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ
Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 18
โรงเรียนอนุบาลยโสธรและโรงเรียนในเครือ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร

วันที่ 28-29 เมษายน .. 2566 

สถานที่จัด 
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลยโสธร
อำเภอเมือง
  จังหวัดยโสธร

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.ศรีวรรณ
ฉัตรสุริยวงศ์
ดร.ปพนวัจน์
ลภัสภิญโญโชค
ดร.จันทร์เพ็ญ
สุวรรณคร

และผศดร.จิตรา
ชนะกุล
(ปฐมวัย

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 2  จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ

วันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนอนุบาลยโสธร อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

คณะผู้นิเทศ ดร.เกษร ทองแสน และดร.เพิ่มพูล ร่มศรี 

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(
ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  22 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ  โรงเรียนอนุบาลยโสธร อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร