จุดที่ 19 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 19 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่ 30 เมษายน -1 พฤษภาคม .. 2566 

สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.มาราศรี มีโชค ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย และอาจารย์ภาณุพล โสมูล

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
สายที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานที่จัด โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิคณะผู้นิเทศ ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี และดร.วิรัตน์ แก้วสุด 

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน
วันที่   13-14 กันยายน พ.ศ. 2566
สถานที่ถ่ายทำ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ