จุดที่ 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26
วันที่ 4
-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

สถานที่จัด  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.อาทิตย์ญา โพธิ์สวย ดร.สิริกร ทิติยวงษ์ และอาจารย์เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ
(ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(
Professional
Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม
Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่
1
 จังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม บุรีรัมย์

วันที่
14
มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

คณะผู้นิเทศ ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
และ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอน
ที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน
PLC
นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  13 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม