จุดที่ 20 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ
Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 20
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วันที่ 30 เมษายน -1 พฤษภาคม .. 2566 

สถานที่จัด 
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  รศ. ดร.กรัณย์พล
วิวรรธมงคล
อาจารย์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ ดร.ทัศตริน
วรรณเกตุศิริ

                               และผศ. ดร.จิตรา
ชนะกุล
(ปฐมวัย

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 1   จังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม บุรีรัมย์

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

คณะผู้นิเทศ ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ดร.วิรัตน์ แก้วสุด 

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(
ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  15 กันยายน
พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ