จุดที่ 21 โรงเรียนภูเขียว+โรงเรียนในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 21 โรงเรียนภูเขียวและโรงเรียนในเครือ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่ 30 เมษายน -1 พฤษภาคม พ.ศ.
2566 

สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ. ดร.แสงเดือน เจริญฉิม ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
                              และอาจารย์เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
สายที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม บุรีรัมย์
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานที่จัด ห้องประชุมโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
คณะผู้นิเทศ  ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี และ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่   13 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ    โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ