จุดที่ 22 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ
(ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา
2 วัน

จุดที่ 22
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 12
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

สถานที่จัด 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
อำเภอสุวรรณภูมิ
  จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย
และผศ. ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 3  จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะผู้นิเทศ ดร.เกษร ทองแสน และ ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด