จุดที่ 23 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ
(ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 23 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่ 2
3 พฤษภาคม
พ.ศ.
2566 

สถานที่จัด 
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.พีชญาณ์ พานะกิจ ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค
ดร.จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร

และ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว  

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
สายที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานที่จัด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะผู้นิเทศ ดร.เกษร ทองแสน และ ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่ 18-19
กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด