จุดที่ 24 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ
(ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา
2 วัน

จุดที่ 24 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
วันที่ 2
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

สถานที่จัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา ดร.เกษร ทองแสน และดร.เพิ่มพูล
ร่มศรี

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 2  จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนจตุรคามพัฒนา อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะผู้นิเทศ ดร.เกษร ทองแสน และ ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  15 กันยายน
พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด