จุดที่ 25 โรงเรียนขุขันธ์ + โรงเรียนในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ
(ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา
2 วัน

จุดที่ 25
โรงเรียนขุขันธ์และโรงเรียนในเครือ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ
ยโสธร

 วันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

สถานที่จัด 
ห้องประชุมโรงเรียนขุขันธ์

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ ผศ. ดร.แสงเดือน
เจริญฉิม และดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

วันที่  14  มิถุยายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คณะผู้นิเทศ ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา และ ดร.ธรรมธัช บาศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
สถานที่ถ่ายทำ  โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ