จุดที่ 26 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 26 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
วันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ.
2566 

สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.พีชญาณ์ พานะกิจ ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค ดร.จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร

และดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว  (ปฐมวัย) 

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานี

หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น และกาฬสินธุ์

สายที่ 3 จังหวัดสุรินทร์  ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

คณะผู้นิเทศ ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา และ ดร.ธรรมธัช บาศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2566
สถานที่ถ่ายทำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ