จุดที่ 27 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ + โรงเรียนในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 27 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่และโรงเรียนในเครือ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
วันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ.
2566 

สถานที่จัด ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา อาจารย์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์  ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี

และดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ  (ปฐมวัย)

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

วันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คณะผู้นิเทศ ดร.ลานนิพนธ์เกษลา และ ดร.ธรรมธัช บาศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  21 กันยายน
พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ