จุดที่ 4 โรงเรียนวารินชำราบ และในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 4 โรงเรียนวารินชำราบและโรงเรียนในเครือ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
วันที่ 4
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

สถานที่จัด  โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดร.อธิคุณ สินธนาปัญญา และอาจารย์รติ จิรนิรัติศัย

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 3  จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

วันที่   15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้นิเทศ  ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา และ ดร.ธรรมธัช บาศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ   โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี