จุดที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
วันที่ 6
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

สถานที่จัด  โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล และอาจารย์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ 

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้นิเทศ ดร.ลานนิพนธ์เกษลา และ ดร.ธรรมธัช บาศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่
18 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี