จุดที่ 7 โรงเรียนนารีนุกูล+ในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 7 โรงเรียนนารีนุกูลและโรงเรียนในเครือ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
วันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ.
2566 

สถานที่จัด  โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล และดร.วิรัตน์ แก้วสุด

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ
(ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(
Professional
Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม
Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้นิเทศ ดร.ลานนิพนธ์  เกษลา
และ ดร.ธรรมธัช บาศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่ 18
กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ   โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี