จุดที่ 8 โรงเรียนปทุมพิทยาคม+ในเครือ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 8 โรงเรียนปทุมพิทยาคมและโรงเรียนในเครือ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันที่ 30-1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

สถานที่จัด  โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด และดร.เพิ่มพูล ร่มศรี 

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 3  จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

วันที่   16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

คณะผู้นิเทศ  ดร.ลานนิพนธ์ เกษลา และ ดร.ธรรมธัช บาศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ (ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี