จุดที่ 9 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่ 9 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ.
2566 

สถานที่จัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.เกษร ทองแสน ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี และอาจารย์เตชิต นันทประพิณ

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 3  จังหวัดสุรินทร์  ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้นิเทศ  : ดร.ลานนิพนธ์ เกษลาและดร.ธรรมธัช บาศรี  

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี