วีดิทัศน์กลวิธีการสอน

จังหวัด
โรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
Play Video

แนะนำสถานที่ในจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวอรดา พิสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ
Play Video

เลขยกกำลัง

นางสาวอัญรัตน์ ก่อแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ
Play Video

Amazing Shopping

นางสาวนุชนาถ พวงพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านยางทะเล จังหวัดบุรีรัมย์
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ
Play Video

ตัวกลางของแสง

นายสุพจน์ ไชยลือชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนออนุบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ
Play Video

เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์บุรีรัมย์

นางสาวเยาวภา เกิดโชค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ
Play Video

ระบบประสาทและสมอง

นางสาวจันทิมา ศรีด้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางทะเล จังหวัดบุรีรัมย์
แผนการสอน
เรื่องเล่าความสำเร็จ