จุดที่ 29 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

จุดที่ 29 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
วันที่ 6-7 พฤษภาคม พ.ศ.
2566 

สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดร.มาราศรี มีโชค ดร.อาทิตย์ญา โพธิ์สวย และดร.สิริกร ทิติยวงษ์

*กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 2  จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่จัด โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
คณะผู้นิเทศ ดร.เกษร ทองแสน และ ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่ 15
กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ  โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ