จุดที่ 30 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

*การอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะต้นน้ำ (ระยะที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ระยะเวลา 2 วัน

จุดที่30  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 

สถานที่จัด  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ผศ. ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย อาจารย์กีรติ นันทพงษ์

และผศ. ดร.จิตรา ชนะกุล (ปฐมวัย)

**กิจกรรมในระยะกลางน้ำ (ระยะที่ 2)

การลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและการนิเทศติดตาม Coach Moving Team ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

สายที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.  2566

สถานที่จัด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

คณะผู้นิเทศ ดร.เกษร ทองแสน และ ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี

*กิจกรรมในระยะปลายน้ำ
(ระยะที่ 3)

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนที่ได้รับการคัดเลือกครูต้นแบบ และสามารถใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน PLC “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

วันที่  15 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ถ่ายทำ
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ